טופס הרשמה לשירות קבלת
( חשבון תקופתי במייל )

פרטים אישיים :
פרטי הנכס :

1. שליחת חשבונית במייל הינה במקום שליחה בדואר ולא בנוסף .
2. השירות אינו כרוך בתשלום

תנאי הצטרפות לדיוור במייל הריני מסכים/ה בזאת כי חברת מי עירון בע"מ (להלן: "החברה") תשלח אלי דבר פרסומת, חשבונות, מידע ועדכוני חברה, לכתובת הדואר האלקטרוני שלי המצ"ב (במקום משלוח בדואר פיזי), בצורה מאובטחת לשמירה על חיסיון המידע המצוי בהם. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות לתיבת הדואר האלקטרוני שלי תיחשב כקבלתה על-ידי לכל דבר ועניין לרבות הליכי גביה במקרה של אי תשלום. אני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי בטופס זה יוזנו במאגרי החברה . ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה ומסירתם היא לפי רצוני בלבד. כמו-כן ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לעדכן את הפרטים הנ"ל ולהודיע על סירובי לקבל את השירות באמצעות הקישור שלעיל או בקישור שיופיע בכל מייל שאקבל בעניין זה. ידוע לי כי במידה ויחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את החברה.