סגירת חשבון והחלפת משלמים

פרטי הנכס :
פרטי המשכיר/בעל הנכס :
פרטי צרכן נוכחי (היוצא מנכס) :

אני מצהיר בזה כי פיניתי את הנכס המוזכר לעיל ביום :17/07/2024 וכי קריאת מד המים ביום הפינוי הייתה מ"ק; אני מבקש לרשום את הצרכן החדש שפרטיו רשומים להלן כצרכן בנכס. ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים, וכי ביצוע החלפת הצרכנים מותנה בכך שאשלם את מלוא התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד פינוי הנכס על ידי כאמור. ככל שלא הוסדר התשלום ידוע לי, כי ביצוע ההחלפה מותנה בכך שאשאיר בידי החברה פרטים מלאים להתקשרות עמו לצורך הסדרת החוב.

פרטי צרכן החדש (הנכנס לנכס) :

אני מצהיר בזה כי החל ביום 17/07/2024 אני מחזיק בנכס המוזכר לעיל ומאשר את קריאת המונה כפי שהצהיר עליה הצרכן היוצא לעיל.

מסמכים שיש לצרף לבקשה :
הסכם שכירות בתוקף 12 חודשים לפחות חתום על ידי הצדדים. או הסכם מכירה.
צילומי תעודות זהות + ספח/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות