טופס קריאת מד מים ע”י תושב

פרטים אישיים :
פרטי הנכס :
הצהרה :

הנני מצהיר בזאת כי הפרטים שמופיעים מעלה הנם נכונים וכי חוסר אמיתות בדבר
הפרטים שלעיל מהווה הפרה יסודית של האמון שנותן תאגיד המים בצרכניו.