טופס בקשה לבדיקת מד מים

פרטים אישיים :
פרטי הנכס :

הנני מבקש להחליף את מד המים שמספרו לצורך בוררות. ידוע לי כי עליי לשלם מראש את עלות הבדיקה שנקבעה ע"י רשות המים בהתאם לספר התעריפים במידה והתקבלה תשובה מהמעבדה שמד המים לא תקין, יבוצע זיכוי בסכום עלות הבדיקה בחשבוני. ולא תהיה לי כל טענה מכל סוג שהוא לגבי הבדיקה ו/או תוצאותיה.