בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה

פרטים אישיים :
פרטי הנכס :

אני החתום מטה : מספר זהות: מצהיר בזה כי הייתה נזילה מים סמויה /גלויה ברשת הפרטית והצריכה החורגת מהצריכה הרגילה שלי נבעה מהנזילה האמורה . כמו כן , אני מצהיר כי הנזילה האמורה תוקנה, מצורפות אסמכתאות על תיקון הנזילה בנכס . לאור האמור לעיל , אבקש לקבל תעריף מוזל בעבור צריכה חריגה הנובעת מנזילה בעבור תקופת החיוב .