בקשה לפינוי ביוב

פרטים אישיים :
פרטי הנכס :

אני החתום מטה : מספר זהות: מסכים לקבל שירותי פינוי מהחברה בכפוף לתנאיה והוראותיה שיובאו לידיעתה מזמן לזמן, מיקום בור הרקב שברשותי ביחס למגרש הוא .

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי:

  • אני מסכים/מה לקבל את שירותי הפינוי מהחברה בכפוף לתנאיה והוראותיה .
  • אאפשר לנציג מטעם החברה לספק לי את שירות הפינוי לרבות מתן כניסה נאותה לנכס.
  • בור הרקב שברשותי אטום מפני חלחול בקרקע.
  • בור הרקב שברשותי עומד בתקנות המים (מניעת זיהום מים, בורות ספיגה ובורות רקב), התנש"ב-1992.
  • בעת מתן שירותי הפינוי על ידכם, מכסה בור הרקב יהי גלוי.