טופס הצהרת מספר נפשות

פרטים אישיים :
פרטי הנכס :
יש לצרף תצלום ספחי ת.ז. של כל המתגוררים ביחידת הדיור הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל, עבור דיירים מעל גיל 18 יש לצרף ספח ת.ד. נפרד
מס' הנפשות שנקבעה לגביהן נכות רפואית או זכאות לגמלת ניידות או לקצבה לשירותים מיוחדים
  • מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת הדיור : ( יש לצרף תצלום ספחי ת.ז. של כל המתגוררים ביחידת הדיור הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל, עבור דיירים מעל גיל 18 יש לצרף ספח ת.ד. נפרד).
  • מס' הנפשות שנקבעה לגביהן נכות רפואית או זכאות לגמלת ניידות או לקצבה לשירותים מיוחדים : ( יש לצרף אישורים הנדרשים).

אני הח"מ מס' ת.ז מצהיר בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים .